گروه فیزیک ارشد ودکتری جامع

﷽ سوپرگروه فیزیک ارشد ودکتری جامع (متشکل از دانشجویان ارشدودکتری فیزیک کشور): https://t.me/joinchat/F-vMm03ap31dvv9rUmaVKw (کلیه گرایشها ی فیزیک مجاز)🇮🇷🇮🇷🇮🇷

دسته بندی: آموزشی
اعضا
274
بازدید صفحه
130
ارسالی توسط