کانال تلگرام سیناعباسی هولاسو(ترجمه و نوشته ها)

ترجمه ها و نوشته ها نوشتن بدبختی ست؛آدمهای خوشبخت که چیزی را نمی نویسند! اینو یه جایی ایلهان برک گفته... کتابها: لیموزین قرمز...نشرکوله پشتی تهران / شهردار ...نشرتکدرخت

دسته بندی: ادبیات
اعضا
384
بازدید صفحه
174
ارسالی توسط